Nieuwe Nuts

De Zonneterp

Laatst geactualiseerd in 2007

De Zonneterp is een combinatie van kas en woningen, die samen een grote mate van autarkie bereiken. Centraal staat een glastuinbouwkas. Hierin wordt zonnewarmte geoogst voor de buurt en water gezuiverd. Meststoffen uit afvalstromen worden gebruikt voor teelt in de kas, en opwekking van energie.

De Zonneterp

De Zonneterp werd in 2005 door Innovatienetwerk geïntroduceerd. Het legt een verbinding tussen stad en land met kringlopen voor energie, voedsel en water. Deze voorzieningen zijn in de Zonneterp op ingenieuze wijze met elkaar verweven. De waterzuivering helpt de voedselvoorziening en energieopwekking. De voedselproductie helpt de waterzuivering en energievoorziening van woningen.   

De Zonneterp geeft de aanzet tot initiatieven om woningen te verwarmen met zonnewarmte uit kassen. Dit blijkt gunstig te zijn voor de energieprestaties van woningen. Tegelijk is het ook een stimulans voor ontwikkeling en invoering van duurzame teelttechnieken in de glastuinbouw.

Deze initiatieven leiden tot nieuwe situaties en vragen. Voor tuinders is er plotseling de mogelijkheid om een rol te spelen in de lokale nutsvoorziening. Ontwikkelaars moeten hier dan wel voor open staan en de woningen erop aanpassen. Ook gemeenten krijgen een andere rol. Zij hebben een katalyserende functie bij de oprichting van nieuwe organisaties voor de lokale energievoorziening. Bij dat alles speelt ook de vraag wat de kleinverbruiker er aan heeft. Per slot van rekening is het vooral in zijn belang dat alles goed wordt geregeld.

De energieproducerende kassen van Waddinxveen

Twee tuinders in Waddinxveen hebben aangeboden een woonwijk (ca 2.750 woningen) van duurzame warmte te voorzien. Als partner hebben ze daarbij niet het plaatselijke energiebedrijf betrokken, doch het bouwbedrijf VolkerWessels. Het plan was dat de tuinders (warmteproducten) samen met VolkerWessels een lokaal warmtebedrijf zouden oprichten. Ieder zou participeren naar verhouding van zijn investeringen. Het warmtebedrijf zorgt voor transport, distributie en levering van de warmte aan de kleinverbruikers. Het warmtebedrijf maakt winst en rekent af met de tuinders (inkoop) en de kleinverbruikers (verkoop). Volgens verkennende berekeningen pakt dit voor alle partijen voordelig uit. De tuinders krijgen een goede prijs voor hun warmte en de bewoners betalen een fors lagere warmteprijs. Alle participanten profiteren bovendien van de winst van het warmtebedrijf. Het aanbod van de tuinders was echter niet de enige aanbieding voor een duurzame energieoplossing ter plaatse. Vooralsnog ziet het ernaar uit dat de gemeente Waddinxveen de voorkeur zal geven aan een duurzame oplossing van een landelijk energiebedrijf.

Ook op andere plaatsen hebben tuinders aangeboden om op vergelijkbare wijze warmte aan de gebouwde omgeving te gaan leveren. Dit geeft de tuinder de ruimte om in hoogwaardige milieuvriendelijke technieken te investeren. Tegelijk bespaart de gebouwde omgeving grote hoeveelheden fossiele brandstoffen. Naarmate er lokaal meer vraag is naar warmte, stijgt de capaciteit van de warmteoogst in de kassen en daalt de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

Zie ook: www.zonneterp.nl

 

 

Nieuwe Nuts

Download het rapport

 
Achtergronden van Nieuwe Nuts
Alternativenergiedorf GŁssing
Nieuwe Sanitatie in Sneek
Bioenergiedorp Jühnde
De Gouden Leeuw
De Zonneterp
Het Carrť

Waarom Nieuwe Nuts?
Duurzaamheid
Eindige hulpbronnen
De kringloopeconomie

Ontwikkelingen in NL
Lokale vlechtwerken
Individueel en collectief

Drijvende krachten
Rol van het net
IndustriŽle revolutie
Procesintensificatie

Belemmeringen
Gevestigde belangen
Nieuwe schaarste
Internationalisatie en marktwerking

Belang van elektriciteit
Elektriciteit en warmte
Decentrale elektriciteistvoorziening
Toekomst van de elektriciteitsvoorziening

Ruimtelijke orkestratie
Duurzaamheid als sturend principe
Centraal of decentraal
Innovatie in de Nieuwe Nutszone

Ruimtelijke sturing
Nutsvoorzieningen
Rol van de gemeente
Duurzaamheid en exploitatieplan

Betrokken bewoners
Bewonersparticipatie
Bewonersinitiatief
Keuzevrijheid en zelfwerkzaamheid

Ontwikkeling en dienstverlening
Waardecreatie door doelgroeporiŽntatie
Service en prestaties
Waar te beginnen?

Het Nieuwe Nutsbedrijf
Transparantie
Participatie
Levensloop

Tarieven
Prijsvorming
Prijsontwikkeling
Maatschappelijke functies

Vermogen
Fondsvorming en risicokapitaal
Maatschappelijk kapitaal
Welvaart in de Nieuwe Nutszone

Archief
 

 

 

Nieuwe Nuts
Informatie op deze website wordt niet geactualiseerd. Ze is met de nodige zorgvuldigheid tot stand gekomen. Ze is echter geen alternatief voor gedetailleerd advies in specifieke omstandigheden. Alle teksten zijn geschreven op persoonlijke titel van de auteur(s) en reflecteren niet noodzakelijk de zienswijze van de site-eigenaar of van welke andere natuurlijke of rechtspersoon dan ook. Eventuele onjuistheden zijn niet uit te sluiten. Vragen en reacties zijn welkom op info@nieuwenuts.nl. NieuweNuts.nl is mede mogelijk gemaakt door Elannet BV en InnovatieNetwerk.
Nieuwe Nuts