Nieuwe Nuts

Lokale vlechtwerken

Laatst geactualiseerd in 2007

Het automatisme om woningen te koppelen aan een centrale aardgasvoorziening is op zijn retour. Ontwikkelaars en gemeenten oriënteren zich vaker op meer duurzame bronnen die lokaal beschikbaar zijn. Soms zijn dit bronnen die zelfstandig kunnen worden benut (zoals zee, wind of grondwater). Soms knopen ze aan bij bedrijvigheid in de directe omgeving. In dat geval ontstaat er een wederzijdse afhankelijkheid van meerdere partijen.

Project

Producent en distributeur

Zuidbroek, Apeldoorn

Essent Warmte distribueert en levert warmte die wordt verkregen van het Waterschap Veluwe. 

Biomassa Centrale Sittard

Essent Warmte distribueert en levert warmte die wordt verkregen van een lokale hovenier. 

Polderwijk, Zeewolde

Essent Warmte distribueert en levert warmte die wordt verkregen van een lokale veehouder.
 

Drie Nederlandse voorbeeldprojecten waarin duurzame hulpbronnen worden benut dank zij de synergie van nutsfunctie en lokaal aanwezige bedrijvigheid.    

In bovenstaande voorbeelden verzorgt Essent de warmtelevering aan kleinverbruikers. Daarbij is zij afhankelijk van de warmteproductie van derden: het waterschap, een veehouder en een hovenier. Deze situatie is niet gebruikelijk. Energiebedrijven kiezen bij voorkeur voor onafhankelijkheid van derden in de energieproductie. De situaties zijn dan ook niet spontaan ontstaan. Meestal is er sprake van druk vanuit de gemeente. Een lokale veehouder of hovenier zit met een energierijke reststroom en wil deze nuttig besteden. De gemeente wil daar - wegens het maatschappelijk belang - best bij helpen. Het energiebedrijf wordt erbij gehaald wegens ervaring met infrastructuur en levering aan kleinverbruikers. Bovendien wordt het energiebedrijf geacht de gewenste leveringszekerheid te kunnen bieden voor nu en in de verdere toekomst.

De veehouder en de hovenier

De veehouder en de hovenier hebben aparte bedrijven opgezet die zich toeleggen op de energieproductie. Dat vergroot de zekerheid van continuïteit. Continuïteitsrisico’s nemen toe naarmate het energieproces ondergeschikt is aan een ander bedrijfsproces. Dat is bijvoorbeeld het geval bij het warmtenet in Rotterdam Hoogvliet. Industriële partijen kunnen daar potentieel veel warmte leveren. Continuïteit willen ze echter niet garanderen; de eigen  productie gaat voor. Dit wordt hier opgevangen door meerdere producenten te betrekken, waardoor geschakeld kan worden tussen systemen. Naarmate er meer partijen betrokken zijn wordt de structuur complexer. Onderhandelingen over afspraken en verdeling van revenuen kunnen dan een struikelblok gaan vormen.

De maatschappelijke en commerciële voordelen blijken echter ruimschoots op te wegen tegen de extra moeite voor organisatie van de samenwerking. Zo mag in ieder geval worden afgeleid uit de diverse decentrale nutssamenwerkingen die inmiddels het levenslicht hebben gezien en die in de steigers staan.

Biomassacentrale Sittard (BES)

Een lokale hovenier nam het initiatief om een biomassacentrale op te zetten. Regionaal groenafval en onbewerkt afvalhout wordt benut voor energieproductie. Groene stroom wordt geleverd aan het net, en groene warmte aan de lokale gebouwde omgeving. Essent verzorgt de warmtedistributie onder kleinverbruikers (ca 1000 woningen). De Biomassacentrale zorgt zelf voor levering aan zakelijke verbruikers in de directe omgeving.

Helaas is de biomassacentrale in 2007 door brand verwoest. Essent geeft echter aan dat de warmtelevering aan woningen niet onderbroken is geweest (door overschakeling op back-up ketels) en dat de biomasssacentrale zal worden herbouwd.

 

 

Nieuwe Nuts

Download het rapport

 
Achtergronden van Nieuwe Nuts
Alternativenergiedorf GŁssing
Nieuwe Sanitatie in Sneek
Bioenergiedorp Jühnde
De Gouden Leeuw
De Zonneterp
Het Carrť

Waarom Nieuwe Nuts?
Duurzaamheid
Eindige hulpbronnen
De kringloopeconomie

Ontwikkelingen in NL
Lokale vlechtwerken
Individueel en collectief

Drijvende krachten
Rol van het net
IndustriŽle revolutie
Procesintensificatie

Belemmeringen
Gevestigde belangen
Nieuwe schaarste
Internationalisatie en marktwerking

Belang van elektriciteit
Elektriciteit en warmte
Decentrale elektriciteistvoorziening
Toekomst van de elektriciteitsvoorziening

Ruimtelijke orkestratie
Duurzaamheid als sturend principe
Centraal of decentraal
Innovatie in de Nieuwe Nutszone

Ruimtelijke sturing
Nutsvoorzieningen
Rol van de gemeente
Duurzaamheid en exploitatieplan

Betrokken bewoners
Bewonersparticipatie
Bewonersinitiatief
Keuzevrijheid en zelfwerkzaamheid

Ontwikkeling en dienstverlening
Waardecreatie door doelgroeporiŽntatie
Service en prestaties
Waar te beginnen?

Het Nieuwe Nutsbedrijf
Transparantie
Participatie
Levensloop

Tarieven
Prijsvorming
Prijsontwikkeling
Maatschappelijke functies

Vermogen
Fondsvorming en risicokapitaal
Maatschappelijk kapitaal
Welvaart in de Nieuwe Nutszone

Archief
 

Externe links

Essent buurtenergie

Biomassacentrale Sittard
 

Meer partijen in de keten

De warmteleverancier moet zekerheid kunnen bieden aan de eindgebruikers. Dan wil hij ook zekerheid over zijn eigen inkoop. De warmteproducenten kunnen die niet altijd bieden. Restwarmtelevering is een nevenactiviteit. Hun hoofdactiviteit gaat voor, ook als het gaat om onderhoud van de installaties waarbij deze worden stilgelegd. Bij warmtelevering is dit probleem overkomelijk. In de warmteketen kunnen buffers worden ingebouwd. Bovendien kunnen meerdere producenten worden betrokken die hun onderhoud in onderlinge afstemming plannen.

Meerdere partijen in de keten betekent ook dat winsten over meerdere partijen moeten worden gedeeld. Voor gevestigde energiebedrijven is dat vaak een minder aantrekkelijke optie. Liever houden ze het gehele proces in eigen hand: meer controle en geen deling van winst. Voor nieuwe spelers ligt dat anders. Voor hen gaat het om een meerwaarde die kan worden gehaald uit een bestaand proces, en een nieuwe activiteit die kan worden ontplooid.

 

Nieuwe Nuts
Informatie op deze website wordt niet geactualiseerd. Ze is met de nodige zorgvuldigheid tot stand gekomen. Ze is echter geen alternatief voor gedetailleerd advies in specifieke omstandigheden. Alle teksten zijn geschreven op persoonlijke titel van de auteur(s) en reflecteren niet noodzakelijk de zienswijze van de site-eigenaar of van welke andere natuurlijke of rechtspersoon dan ook. Eventuele onjuistheden zijn niet uit te sluiten. Vragen en reacties zijn welkom op info@nieuwenuts.nl. NieuweNuts.nl is mede mogelijk gemaakt door Elannet BV en InnovatieNetwerk.
Nieuwe Nuts