Nieuwe Nuts

Service en prestaties

Laatst geactualiseerd in 2007

In de praktijk worden nieuwe technieken bij eerste toepassing met bovenmatige belangstelling bekeken. Er worden vragen gesteld die bij normale installaties achterwege blijven. Zo speelt bij warmtepompen de vraag of de pomp daadwerkelijk de prestaties levert die wordt beloofd. Bij introductie moet dus rekening worden gehouden met extra aandacht voor service en prestaties. De complexiteit neemt daarbij toe naarmate de keten langer is  en er meer partijen betrokken zijn. 

Ook bij de gebruikelijke HR-combiketel op gas is sprake van een keten. Deze begint bij de standaardisering van het ‘Gronings gas’. Gerekend wordt op aanlevering van een vaste kwaliteit, druk en verbrandingswaarde via het gasnet. De ketel is berekend op die kwaliteit en levert daarbij een zeker rendement. Of dat rendement daadwerkelijk wordt behaald is zelden onderwerp van discussie.(i) Er wordt gewoon op vertrouwd dat de dingen zijn zoals ze zijn beloofd.

In nieuwe situaties is dat vertrouwen er nog niet. Hier wordt elke schakel in de keten kritisch bekeken. In de praktijk worden oplossingsrichtingen gezocht om het vertrouwen te winnen.
Eén scenario (1) gaat uit van prestatiegaranties. De leverancier van een onderdeel van het systeem geeft de garantie dat zijn onderdeel daadwerkelijk presteert conform de specificaties. Bij mindere prestatie wordt financiële compensatie geboden. Daarbij doet zich de moeilijkheid voor van afhankelijkheden in de keten. Is het de warmtepomp die onvoldoende presteert of levert de bron onvoldoende warmte? Vergelijk: presteert de HR-combiketel onder de maat of is het geleverde gas van onvoldoende kwaliteit?

Een systeem van prestatiegaranties levert stevige overhead. Routinematig moeten de prestaties worden gemeten en geanalyseerd. Bovendien is niet te verwachten dat hardwareleveranciers verder willen gaan dan de normale garanties en productaansprakelijkheden. Sowieso zullen extra zekerheden, al dan niet bij een verzekeraar ondergebracht, in de prijs worden verwerkt. Het zou praktisch zijn wanneer er een praktijk ontstaat waarbij de eerste projecten - met subsidie - stevig worden gemonitord en waarbij in volgende gevallen alleen incidenteel wordt gekeken of systeemonderdelen de gespecificeerde prestaties leveren.

Een ander scenario (2) gaat uit van volledige service. Hier koopt de kleingebruiker noch zelf het aardgas noch de ketel waarin dat gas wordt verbrand. De ketel blijft van de nutsleverancier. De kleinverbruiker koopt verwarming als een dienst.(ii) Risico en verantwoordelijkheid voor gespecificeerde prestaties liggen hier bij de leverancier. Door de nutsleverancier zijn in dit scenario inkoop- en belastingvoordelen te behalen.(iii) Tegenover zijn extra inspanningen en zorgen komen kostenvoordelen te staan. Het scenario werkt ook ontlastend voor de projectontwikkelaar. Deze hoeft zich niet meer bezig te houden met de nutsvoorziening en de bijbehorende installaties. Een gespecialiseerde partij lost het geheel voor hem op. Voor de bewoner levert het toegevoegde waarde. Dit in de vorm van een verzekerd eindproduct en het wegvallen van de zorg voor de technische installaties in de woning.  

In de praktijk trekken leveranciers en installateurs inmiddels samen op om volledige service te kunnen leveren. Ook grote bouwbedrijven beproeven de mogelijkheden om alternatieve nutsvoorzieningen te realiseren en te blijven beheren. Hiermee ontstaan kleine energievennootschappen die met de gevestigde energiebedrijven concurreren. Bij blokverwarming kan al sprake zijn van gemeenschappelijke voorzieningen die aan de verenigde appartementseigenaren toebehoren. Voor wijken is dat nog niet het geval. De stap naar bewonersparticipatie in de lokale nutsvoorziening moet in de Nederlandse praktijk nog worden gezet.

 

Nieuwe Nuts

Download het rapport

 
Achtergronden van Nieuwe Nuts
Alternativenergiedorf GŁssing
Nieuwe Sanitatie in Sneek
Bioenergiedorp Jühnde
De Gouden Leeuw
De Zonneterp
Het Carrť

Waarom Nieuwe Nuts?
Duurzaamheid
Eindige hulpbronnen
De kringloopeconomie

Ontwikkelingen in NL
Lokale vlechtwerken
Individueel en collectief

Drijvende krachten
Rol van het net
IndustriŽle revolutie
Procesintensificatie

Belemmeringen
Gevestigde belangen
Nieuwe schaarste
Internationalisatie en marktwerking

Belang van elektriciteit
Elektriciteit en warmte
Decentrale elektriciteistvoorziening
Toekomst van de elektriciteitsvoorziening

Ruimtelijke orkestratie
Duurzaamheid als sturend principe
Centraal of decentraal
Innovatie in de Nieuwe Nutszone

Ruimtelijke sturing
Nutsvoorzieningen
Rol van de gemeente
Duurzaamheid en exploitatieplan

Betrokken bewoners
Bewonersparticipatie
Bewonersinitiatief
Keuzevrijheid en zelfwerkzaamheid

Ontwikkeling en dienstverlening
Waardecreatie door doelgroeporiŽntatie
Service en prestaties
Waar te beginnen?

Het Nieuwe Nutsbedrijf
Transparantie
Participatie
Levensloop

Tarieven
Prijsvorming
Prijsontwikkeling
Maatschappelijke functies

Vermogen
Fondsvorming en risicokapitaal
Maatschappelijk kapitaal
Welvaart in de Nieuwe Nutszone

Archief
 

(i) In werkelijkheid zijn de bedrijfsrendementen van HR-ketels lager dan de rendementen die onder laboratoriumomstandigheden zijn gemeten en zijn vermeld in de specificaties.

(ii) Of luxer nog: klimatisering van zijn woning, dus inclusief koeling, ontvochtiging en ventilatie.

(iii) Belastingvoordeel kan worden gevonden in levering van een dienst (of warmte) in plaats van brandstof of elektriciteit. Over de brandstof- en elektriciteitslevering moet Energiebelasting (EB) worden afgedragen. Over de dienst (of warmte) niet. Naarmate zijn afnamevolumes toenemen komt een nutsleverancier in aanmerking voor lagere EB-tarieven. Voor zover een nutsleverancier zelf en op duurzame wijze in zijn energiebehoefte voorziet, kan hij geheel buiten de energiebelasting blijven. Bijna een derde van de gas- en elektriciteitsprijzen die kleinverbruikers betalen is energiebelasting en de BTW daarover. Er is dus ruime marge aanwezig waarbinnen een nutsleverancier het beter en goedkoper kan doen: meer zekerheid en dienstverlening tegen lagere prijzen.

 

Nieuwe Nuts
Informatie op deze website wordt niet geactualiseerd. Ze is met de nodige zorgvuldigheid tot stand gekomen. Ze is echter geen alternatief voor gedetailleerd advies in specifieke omstandigheden. Alle teksten zijn geschreven op persoonlijke titel van de auteur(s) en reflecteren niet noodzakelijk de zienswijze van de site-eigenaar of van welke andere natuurlijke of rechtspersoon dan ook. Eventuele onjuistheden zijn niet uit te sluiten. Vragen en reacties zijn welkom op info@nieuwenuts.nl. NieuweNuts.nl is mede mogelijk gemaakt door Elannet BV en InnovatieNetwerk.
Nieuwe Nuts