Nieuwe Nuts

Individueel en collectief

Laatst geactualiseerd in 2007

Bij de huidige generatie decentrale nutsvoorzieningen worden individuele en collectieve systemen onderscheiden. Zo heeft Het Carré (Delfgauw) individuele systemen; iedere woning heeft een eigen (individuele) installatie voor de oogst van zon- en grondwaterwarmte en de opwaardering daarvan middels een warmtepomp. De verhuurder (Stichting Rondom Wonen) is eigenaar van deze voorzieningen en is verantwoordelijk voor de goede werking ervan. De systemen van de verschillende woningen kunnen onafhankelijk van elkaar functioneren.

Bij individuele systemen liggen eigendom en verantwoordelijkheden bij de woningeigenaar en eventueel (gedeeltelijk) bij de huurder. De afspraken zijn hier eenvoudig te regelen. Bij de collectieve systemen ontstaat echter de vraag: wie is eigenaar en wie is verantwoordelijk voor het beheer en de levering?

Deze situatie roept nieuwe vragen op maar levert vooral ook nieuwe kansen: lagere energielasten voor bewoners en de kans om de belangen van de eindgebruikers in de zeggenschapsstructuur in te bedden. Het voorbeeld van Jühnde toont hoe dat zou kunnen: door eindgebruikers in de Nieuwe Nutsvoorziening te laten investeren en participeren.

Vereniging van Eigenaren

Kleinschalige gevallen kunnen worden ondergebracht in een Vereniging van Eigenaren (VvE). Deze trekt dan de nodige verantwoordelijkheid naar zich toe. VvE besturen zijn niet altijd even solide en competent. Structurering via een VvE leidt in de praktijk dan ook vaak tot uitbesteding van werkzaamheden. De administratie van de VvE komt dan bij een beheerder te liggen, die op zijn beurt het beheer van de energievoorziening onderbrengt bij een installateur. Door de verschillende schijven en de kleinschaligheid kan dit uiteindelijk een dure oplossing blijken te zijn. Het wordt dan raadzaam om te kiezen voor een iets groter schaalniveau en stroomlijning van de organisatie.

Concurrentie voor energiebedrijven

Uiteenlopende partijen verkennen de mogelijkheden om in kleinschalig beheer van collectieve nutssystemen te voorzien. Met name projectontwikkelaars, installatiebedrijven, hardwareleveranciers en woningcorporaties proberen er met nieuwe servicebedrijven op in te spelen. Zo ontstaat een nieuwe vorm voor energie-exploitatie die ligt tussen de gevestigde energiebedrijven en individueel particulier eigendom.

De praktijk staat aan het begin van een ontwikkeling die energiebedrijven nieuwe concurrentie oplevert en nieuwkomers en eindgebruikers nieuwe kansen biedt. Leveringszekerheid, prijsniveau’s en machtspositie zijn de cruciale aandachtspunten bij structurering van de collectieve systemen.

 

 

Nieuwe Nuts

Download het rapport

 
Achtergronden van Nieuwe Nuts
Alternativenergiedorf Güssing
Nieuwe Sanitatie in Sneek
Bioenergiedorp Jühnde
De Gouden Leeuw
De Zonneterp
Het Carré

Waarom Nieuwe Nuts?
Duurzaamheid
Eindige hulpbronnen
De kringloopeconomie

Ontwikkelingen in NL
Lokale vlechtwerken
Individueel en collectief

Drijvende krachten
Rol van het net
Industriële revolutie
Procesintensificatie

Belemmeringen
Gevestigde belangen
Nieuwe schaarste
Internationalisatie en marktwerking

Belang van elektriciteit
Elektriciteit en warmte
Decentrale elektriciteistvoorziening
Toekomst van de elektriciteitsvoorziening

Ruimtelijke orkestratie
Duurzaamheid als sturend principe
Centraal of decentraal
Innovatie in de Nieuwe Nutszone

Ruimtelijke sturing
Nutsvoorzieningen
Rol van de gemeente
Duurzaamheid en exploitatieplan

Betrokken bewoners
Bewonersparticipatie
Bewonersinitiatief
Keuzevrijheid en zelfwerkzaamheid

Ontwikkeling en dienstverlening
Waardecreatie door doelgroeporiëntatie
Service en prestaties
Waar te beginnen?

Het Nieuwe Nutsbedrijf
Transparantie
Participatie
Levensloop

Tarieven
Prijsvorming
Prijsontwikkeling
Maatschappelijke functies

Vermogen
Fondsvorming en risicokapitaal
Maatschappelijk kapitaal
Welvaart in de Nieuwe Nutszone

Archief
 

 

 

Nieuwe Nuts
Informatie op deze website wordt niet geactualiseerd. Ze is met de nodige zorgvuldigheid tot stand gekomen. Ze is echter geen alternatief voor gedetailleerd advies in specifieke omstandigheden. Alle teksten zijn geschreven op persoonlijke titel van de auteur(s) en reflecteren niet noodzakelijk de zienswijze van de site-eigenaar of van welke andere natuurlijke of rechtspersoon dan ook. Eventuele onjuistheden zijn niet uit te sluiten. Vragen en reacties zijn welkom op info@nieuwenuts.nl. NieuweNuts.nl is mede mogelijk gemaakt door Elannet BV en InnovatieNetwerk.
Nieuwe Nuts