Nieuwe Nuts

De energiemaatschappij dat zijn wij!

Nieuwe Nuts is niet alleen nieuwe techniek, het is vooral opnieuw organiseren. Nieuwe eigendomsstructuren, gebruikers die eigenaar zijn en sterk betrokken zijn bij hun eigen energiegedrag. De combinatie van oude gebouwen en Nieuwe Nuts blijkt verrassend goed te werken. Dat maakt zelfs commerciële exploitatie mogelijk door het leveren van elektriciteit en warmte aan de omgeving of het net.


Aanbevelingen Nieuwe Nuts

In het Nieuwe Nutsrapport zijn aanbevelingen gedaan voor overheid en bedrijfsleven. Geadviseerd wordt onder andere tot instelling van Nieuwe Nutszones en een waarborgfonds. (Lees verder...)

aanbevelingen


Nieuwe Nuts

Nieuwe Nuts is een innovatieconcept van InnovatieNetwerk, geboren uit de praktijk rondom de totstandkoming en structurering van duurzame nutsvoorzieningen in Nederland. Het is het resultaat van opgedane praktijkervaringen met implementatie van het concept Zonneterp, waarin 200 woningen tezamen met 2 ha glastuinbouwkas een duurzaam gesloten systeem vormen voor energie, meststoffen (m.n. stikstof, fosfaat en kooldioxide) en water.

Blokkenspel\

Nieuwe Nuts inventariseert kansen voor verduurzaming van nutsvoorzieningen en doet aanbevelingen om belemmeringen weg te nemen en duurzame ontwikkelingen te faciliteren. Dit gebeurt op het snijvlak van techniek, omgevingsrecht, energierecht en de mededingingsregels. (Lees verder op de pagina 'Nieuwe Nuts in vogelvlucht')


Nieuwe Nuts en de Warmtewet (2)Warmtewet

Laatst geactualiseerd op 14 december 2010

In haar rekenmethodiek kwam de NMa uit op hogere voor te schrijven warmteprijzen dan thans in de praktijk het geval is. Dat leverde natuurlijk geen aantrekkelijk perspectief voor wetsinvoering.* Dus ging alles weer op de schop. De initiatiefnemende kamerleden droegen de verantwoordelijkheid verder maar over aan EZ. EZ is thans doende de Warmtewet aan te passen. In dat kader heeft Nieuwe Nuts haar zienswijze ingebracht:

*De conclusie dat er bij nader inzien toch geen sprake is van overwinsten wordt door het NMa onderzoek niet onderbouwd. De NMa stelt vast dat onder haar methodiek hogere warmtetarieven uit de bus komen. Dat dit het geval zou zijn was ook te verwachten gegeven deze methodiek. Belangrijke bijdragen van derden (o.a. bijdrage aansluitkosten en rentabiliteitsbijdrage) werden in de NMa-methodiek niet afgetrokken van het geïnvesteerd vermogen, waardoor de NMa met een fors hoger geïnvesteerd vermogen rekening zou houden dan gerechtvaardigd.


Nieuwe Nuts en de Warmtewet (1)Warmtewet

Laatst geactualiseerd op 24 januari 2010.

De Warmtewet is op 10 februari 2009 door de Eerste kamer aangenomen. De NMa en Economische Zaken bereiden zich nu voor op de introductie van deze wet. Nieuwe Nuts heeft haar zienswijze ingebracht. Zie daarvoor:

Alles wel beschouwd valt te concluderen dat de Warmtewet meer schade en ongewenste effecten zal veroorzaken, dan dat ze goed doet. 'Wind fall profits' voor commerciële energiebedrijven,  bevoordeling van dominante marktpartijen, belemmering van de vrije markt, versluiering van de financiering van de netten, versluiering van de integrale warmtevoorziening en extra kosten voor kleine warmtenetten.

De Warmtewet is op het lijf geschreven van een handvol monopolisten. En levert grote problemen en onnodige kostenstijgingen voor de 1000-den warmtenetten in Nederland. Het zou onverantwoord zijn wanneer de minister van EZ de wet en ontwerpregelingen in de huidige vorm en bewoordingen van kracht laat worden.

Meer informatie op de pagina: dossier Warmtewet.


Economische ZakenHeroverweging Elektriciteitswet

Economische zaken is thans bezig met een heroverweging van de Elektriciteitswet. In de zomer van 2010 gaat haar standpunt naar de Tweede Kamer. Behoeft de Elektriciteitswet aanpassing?

Wij menen van wel. Op dit moment vestigt de wet een monopolie op het beheer van elektriciteitsnetten. Dat is fnuikend voor de marktwerking en de verduurzaming van de decentrale energievoorziening.

In een essay voor Economische zaken schetst Nieuwe Nuts de problematiek én geeft handreikingen hoe deze eenvoudig op te lossen.

Lees het essay 'Decentrale duurzaamheid en elektriciteit'.


Feed-in slecht voor structurele verduurzaming

Hermann ScheerPlotseling wordt door velen gelobbyd voor vaste 'feed-in tarieven'. Invoering daarvan is niet goed voor structurele verduurzaming. Waarom niet?

Feed-in is een pleister voor het bloeden. Je duurzaam geproduceerde elektriciteit kun je nu niet vrijelijk verkopen. Je bent gebonden aan vaste tarieven van de netbeheerder. Deze tarieven zijn zo laag dat je investeringen zonder subsidie niet rendabel zijn. Ondertussen krijgen belastingdienst en netbeheerder wél inkomsten uit jouw duurzame elektriciteitsproductie. Feed-in zou betekenen dat zij een beetje van die inkomsten zouden moeten delen met jou, als investeerder in duurzame energie. Daarmee wordt echter het principe dat ze tarieven mogen heffen over jouw stroomproductie verder bestendigd. Dat staat haaks op principes van de vrije markt, innovatie en milieubescherming. Beter is het wanneer je zelf de kosten draagt én de volledige opbrengst mag houden van jouw duurzame elektriciteitsproductie. (Lees verder op de pagina 'Feed-in slecht voor structurele verduurzaming')


 

 
Standpunten
Wat is Nieuwe Nuts?
Duurzame trendbreuk
Introductie Nieuwe Nuts
Zelflevering elektriciteit
Introductie Warmtewet
Consultatie Warmtebesluit
NMa consultatie redelijke prijs
Heroverweging Elektriciteitswet
Aanbevelingen Nieuwe Nuts 2008
 
Drie kenmerken van Nieuwe Nuts

  1. Duurzaam
  2. Lokale bronnen
  3. Eigendom eindgebruikers
Nieuwe Nuts
Informatie op deze website wordt niet geactualiseerd. Ze is met de nodige zorgvuldigheid tot stand gekomen. Ze is echter geen alternatief voor gedetailleerd advies in specifieke omstandigheden. Alle teksten zijn geschreven op persoonlijke titel van de auteur(s) en reflecteren niet noodzakelijk de zienswijze van de site-eigenaar of van welke andere natuurlijke of rechtspersoon dan ook. Eventuele onjuistheden zijn niet uit te sluiten. Vragen en reacties zijn welkom op info@nieuwenuts.nl. NieuweNuts.nl is mede mogelijk gemaakt door Elannet BV en InnovatieNetwerk.
Nieuwe Nuts