Nieuwe Nuts

Aanbevelingen

Aanbevelingen gedaan in het rapport Nieuwe Nuts, InnovatieNetwerk 2008

aanbevelingen

Landelijke beleidsmakers

 • Streven naar decentrale elektriciteitsproductie, mede met inzet van lokale hulpbronnen zoals zon, wind, biomassa en reststromen.
 • Op geliberaliseerde markten streven naar daadwerkelijke marktwerking zonder onnodige of ongewenste drempels voor nieuwkomers. Zonodig actief belemmeringen voor vrije toetreding wegnemen of compenseren.
 • Marktregulering niet enten op een markt met beperkt aantal aanbieders (oligopolie).
 • Geen nieuwe concurrentievoordelen bieden aan gevestigde spelers.
 • Kiezen voor duurzame nutsvoorzieningen als sturend principe in de ruimtelijke ordening.
 • Gebruik maken van de innovatiekracht van het MKB. Inzetten op kleinschalige voorzieningen met korte (her)investeringscycli.
 • Instellen van het Nieuwe Nuts Waarborgfonds om maatschappelijke functies veilig te stellen, ongewenste drempels voor markttoetreding te verlagen en risico’s voor overheden en kleinverbruikers te minimaliseren.
 • Nieuwe Nutszones bevorderen die kunnen fungeren als broedplaatsen voor verduurzaming van de integrale nutsvoorziening.

Gemeenten

 • Nieuwe Nutsbedrijven laten ontstaan die met lokale duurzame hulpbronnen integrale nutsvoorzieningen gaan leveren.
 • Gemeentelijke duurzaamheidsambities in het grondexploitatieplan verdisconteren.
 • Ontwikkeling van gepaste infrastructuren en inzamelstructuren.
 • Samenwerking van verschillende lokale belanghebbenden initiëren.
 • Bij vaststelling van het rioleringsplan en de grondslag voor de waterketenbelasting rekening houden met de mogelijkheid van Nieuwe Nutszones.
 • Bij vaststelling van ruimtelijke plannen rekening houden met de mogelijkheid van Nieuwe Nutszones en Nieuwe Nutsnatuur.

Projectontwikkelaars

 • Nieuwe nutsvoorzieningen inzetten als toegevoegde waarde voor kopers/huurders, namelijk lagere energiekosten, meer comfort en een hogere kwaliteit van de leefomgeving.

Bedrijfsleven

 • Differentiatie en flexibilisering van de aansluitingen en installaties in de woning: robuust en comfortabel, gericht op kringloopsluiting met een nuttig gebruik van reststromen.

Consumenten

 • Eigendom van de vitale onderdelen in handen van personen/partijen met direct belang bij de Nieuwe Nutsvoorziening.
 • Lokale welvaartsopbouw door gebruik van lokale hulpbronnen en zelfwerkzaamheid van burgers.

 

 

 
Standpunten
Wat is Nieuwe Nuts?
Duurzame trendbreuk
Introductie Nieuwe Nuts
Zelflevering elektriciteit
Introductie Warmtewet
Consultatie Warmtebesluit
NMa consultatie redelijke prijs
Heroverweging Elektriciteitswet
Aanbevelingen Nieuwe Nuts 2008
 
Drie kenmerken van Nieuwe Nuts

 1. Duurzaam
 2. Lokale bronnen
 3. Eigendom eindgebruikers
Nieuwe Nuts
Informatie op deze website wordt niet geactualiseerd. Ze is met de nodige zorgvuldigheid tot stand gekomen. Ze is echter geen alternatief voor gedetailleerd advies in specifieke omstandigheden. Alle teksten zijn geschreven op persoonlijke titel van de auteur(s) en reflecteren niet noodzakelijk de zienswijze van de site-eigenaar of van welke andere natuurlijke of rechtspersoon dan ook. Eventuele onjuistheden zijn niet uit te sluiten. Vragen en reacties zijn welkom op info@nieuwenuts.nl. NieuweNuts.nl is mede mogelijk gemaakt door Elannet BV en InnovatieNetwerk.
Nieuwe Nuts