Nieuwe Nuts

Trendbreuk naar duurzaamheid

Laatst geactualiseerd in 2007

Wereldwijd wordt met zorg gekeken naar de gevolgen van de ‘industriële vooruitgang’. Toenemende grilligheid van het klimaat voedt bovendien de gedachte dat er ‘iets aan de hand is’. Maar wat precies wordt niet eenduidig geïnterpreteerd. Nog minder eenduidigheid bestaat over wat ertegen zou moeten gebeuren - als er al iets zou moeten gebeuren. Voor degenen die veel rampspoed in het verschiet zien lijken de uitdagingen zeer groot. Zo groot zelfs dat ook de grootste staten en bedrijven de macht niet hebben een kentering te forceren. Velen zullen denken dat de oplossing is gelegen in nóg centraler, nóg grootschaliger en nóg geplander. Nieuwe Nuts biedt echter een ander perspectief. 

Zwaar weer

Zwaar weer op komst? Raakt de aarde uit balans als gevolg van de industrialisatie?

Decentralisatie

De huidige planning, grootschaligheid en centralisatie zijn eerder oorzaak dan oplossing van het probleem. Er is dus alle reden om niet voort te gaan met verdere centralisatie. Bij de huidige stand van de techniek is daar ook geen enkele reden toe. Decentrale technieken zijn in opkomst en kunnen veel van de huidige industriële problemen oplossen. Daarbij worden nieuwe economische kansen gecreëerd. Nieuwe Nuts zet dan ook in op diversificatie en decentralisatie van systemen. Daarmee worden de randvoorwaarden geschapen voor  optimale benutting van duurzame hulpbronnen. Het schept bovendien een klimaat waarin  menselijke vindingrijkheid en creativiteit maximaal tot hun recht kunnen komen.  

Een belangrijk element voor Nieuwe Nuts is de inzet van duurzame energie. Deze is overal in overmaat aanwezig. Probleem is alleen dat de technieken voor opslag en omzetting niet breed beschikbaar zijn. Was dat wel het geval geweest, dan zou energie geen enkel probleem vormen en evenmin de aarde destabiliseren. Om de beschikbaarheid van de benodigde technieken te realiseren hoeven maar drie dingen te gebeuren. Bestaande technieken moeten daadwerkelijk worden gebruikt (1), benodigde technieken moeten verder worden ontwikkeld (2) en er moet ruimte worden gecreëerd voor toepassing van deze technieken (3). Dit met de doelstelling om de primaire processen - die een comfortabel leven ondersteunen - op een structureel duurzame leest te schoeien.

De drie stappen naar duurzaamheid

  1. Daadwerkelijk gebruik gaan maken van de duurzame technieken die nu al beschikbaar zijn (gewoon doen, nu beginnen).
  2. De onderzoeks- en ontwikkelingsinspanningen (R&D) richten op verdere ontwikkeling van passende duurzame technieken, met name gericht op opslag en omzetting van duurzame energie.
  3. Marktregulering en gebiedsontwikkeling structureel oriënteren op benutting van duurzame hulpbronnen en processen die plaatselijk - in potentie - aanwezig zijn. 

Waarom Nieuwe Nuts?

Problemen worden niet opgelost met de middelen die ze deden ontstaan. Wie echt geïnteresseerd is in oplossingen zal daarom de trendbreuk niet schuwen. Nieuwe Nuts biedt daarbij een verkenning van nieuwe wegen. Langs die wegen kunnen de oorzaken van bestaande problemen beter worden geanalyseerd. Pas zodra probleem en oorzaak goed worden begrepen komen de juiste oplossingen in beeld. De vraag ‘waarom Nieuwe Nuts’ kan dan ook op verschillende wijze worden beantwoord. Door nieuw licht te werpen op bestaande systemen komen de voor- en nadelen van ingesleten patronen beter in beeld. Daarbij kunnen mogelijke oplossingen worden aangereikt. Maar Nieuwe Nuts gaat verder. Het toont niet alleen hoe problemen kunnen worden opgelost. Het toont bovendien dat deze oplossingen met onvermoede welvaartspotenties gepaard kunnen gaan. Zo is er voor ieder in Nieuwe Nuts iets te vinden. Voor de één is het een nieuw perspectief dat de geest slijpt en helpt om bestaande systemen beter te doorgronden. Voor de ander is het een logische ontwikkeling, waarvan hij zich afvraagt waarom die niet allang is begonnen.   

 

 

Nieuwe Nuts

Download het rapport

 
Achtergronden van Nieuwe Nuts
Alternativenergiedorf GŁssing
Nieuwe Sanitatie in Sneek
Bioenergiedorp Jühnde
De Gouden Leeuw
De Zonneterp
Het Carrť

Waarom Nieuwe Nuts?
Duurzaamheid
Eindige hulpbronnen
De kringloopeconomie

Ontwikkelingen in NL
Lokale vlechtwerken
Individueel en collectief

Drijvende krachten
Rol van het net
IndustriŽle revolutie
Procesintensificatie

Belemmeringen
Gevestigde belangen
Nieuwe schaarste
Internationalisatie en marktwerking

Belang van elektriciteit
Elektriciteit en warmte
Decentrale elektriciteistvoorziening
Toekomst van de elektriciteitsvoorziening

Ruimtelijke orkestratie
Duurzaamheid als sturend principe
Centraal of decentraal
Innovatie in de Nieuwe Nutszone

Ruimtelijke sturing
Nutsvoorzieningen
Rol van de gemeente
Duurzaamheid en exploitatieplan

Betrokken bewoners
Bewonersparticipatie
Bewonersinitiatief
Keuzevrijheid en zelfwerkzaamheid

Ontwikkeling en dienstverlening
Waardecreatie door doelgroeporiŽntatie
Service en prestaties
Waar te beginnen?

Het Nieuwe Nutsbedrijf
Transparantie
Participatie
Levensloop

Tarieven
Prijsvorming
Prijsontwikkeling
Maatschappelijke functies

Vermogen
Fondsvorming en risicokapitaal
Maatschappelijk kapitaal
Welvaart in de Nieuwe Nutszone

Archief
 

 

 

Nieuwe Nuts
Informatie op deze website wordt niet geactualiseerd. Ze is met de nodige zorgvuldigheid tot stand gekomen. Ze is echter geen alternatief voor gedetailleerd advies in specifieke omstandigheden. Alle teksten zijn geschreven op persoonlijke titel van de auteur(s) en reflecteren niet noodzakelijk de zienswijze van de site-eigenaar of van welke andere natuurlijke of rechtspersoon dan ook. Eventuele onjuistheden zijn niet uit te sluiten. Vragen en reacties zijn welkom op info@nieuwenuts.nl. NieuweNuts.nl is mede mogelijk gemaakt door Elannet BV en InnovatieNetwerk.
Nieuwe Nuts