Nieuwe Nuts

Gecombineerde aanleg elektriciteit en warmte (archief)

Laatst geactualiseerd in 2007

Het Besluit aanleg energie-infrastructuur (BAEI) is toepasselijk wanneer het gaat om gecombineerde aanleg van elektriciteit en gas of elektriciteit en warmte. Elektriciteit en warmte zullen slechts in uitzonderlijke gevallen een logisch geheel vormen, dat binnen één geïntegreerd aanbestedingstraject hoort. Bij de lopende kaswarmte projecten is dat in enkele gevallen denkbaar. Twee situaties worden hier belicht:

  1. De tuinder wekt zelf elektriciteit op. Met een eigen elektriciteitsnet kan de stroom veel goedkoper worden geleverd aan bewoners. Distributietarieven vallen weg. Voor een klein project (minder dan 500 woningen) kan de DTe hiervoor vergunning verlenen. Het brengt ook risico’s met zich mee. Bijvoorbeeld wanneer bij piekvraag de eigen elektriciteitsvoorziening wegvalt en op de spotmarkt elektriciteit moet worden ingekocht. Inkoopprijzen kunnen dan zeer hoog zijn. Dit vraagt grote bekwaamheid met zowel de installaties voor decentrale elektriciteitsproductie als bekwaamheid in de elektriciteitshandel.
  2. Het warmtebedrijf ontzorgt projectontwikkelaars en bewoners volledig. Hij zorgt voor de installaties in de woningen en een aparte elektriciteitsvoorziening om deze installaties aan te drijven. Met deze aanpak kunnen milieukundige en fiscale voordelen (i) worden geboekt. Mogelijk wordt er een apart elektriciteitsnet voor aangelegd.

Bij 1. ligt de nadruk op de competentie en slagkracht van de uitvoerende organisatie. De DTe zal hierover oordelen. Bij een positief oordeel van de DTE wordt het regionale energiebedrijf gepasseerd. Dit kan echter alleen bij kleine projecten (< 500 woning equivalenten), en bij dergelijke projecten is BAEI niet van toepassing.

Bij 2. ligt de nadruk op integratie van de warmteketen, waarbij transport, distributie en afgifte in één integrale keten worden betrokken. Dit biedt extra gemak voor kleinverbruikers en mogelijkheid om de kosten te minimaliseren. Technisch, organisatorisch en economisch zijn er goede redenen om deze kant op te denken. Wat het betekent voor de aanbesteding is afhankelijk van de manier waarop het wordt uitgevoerd. Wordt uitgevoerd met een dubbel elektriciteitsnet (één voor normale belevering van kleinverbruikers en één voor belevering van de warmte-installaties), dan hoeft BAEI overigens alsnog niet van toepassing te worden geacht. Het warmtebedrijf legt dan namelijk zijn eigen elektriciteitsnet naast het reguliere elektriciteitsnet van het regionale energiebedrijf.

Er kunnen redenen zijn om warmte en elektriciteit in bepaalde opzichten als een integraal geheel te beschouwen, waardoor gecombineerde aanleg aan de orde is. Maar dan nog is het de vraag of BAEI van toepassing moet worden geacht. In de geschetste voorbeelden kan het in ieder geval buiten toepassing blijven. 

 

 

Nieuwe Nuts

Download het rapport

 
Achtergronden van Nieuwe Nuts
Alternativenergiedorf GŁssing
Nieuwe Sanitatie in Sneek
Bioenergiedorp Jühnde
De Gouden Leeuw
De Zonneterp
Het Carrť

Waarom Nieuwe Nuts?
Duurzaamheid
Eindige hulpbronnen
De kringloopeconomie

Ontwikkelingen in NL
Lokale vlechtwerken
Individueel en collectief

Drijvende krachten
Rol van het net
IndustriŽle revolutie
Procesintensificatie

Belemmeringen
Gevestigde belangen
Nieuwe schaarste
Internationalisatie en marktwerking

Belang van elektriciteit
Elektriciteit en warmte
Decentrale elektriciteistvoorziening
Toekomst van de elektriciteitsvoorziening

Ruimtelijke orkestratie
Duurzaamheid als sturend principe
Centraal of decentraal
Innovatie in de Nieuwe Nutszone

Ruimtelijke sturing
Nutsvoorzieningen
Rol van de gemeente
Duurzaamheid en exploitatieplan

Betrokken bewoners
Bewonersparticipatie
Bewonersinitiatief
Keuzevrijheid en zelfwerkzaamheid

Ontwikkeling en dienstverlening
Waardecreatie door doelgroeporiŽntatie
Service en prestaties
Waar te beginnen?

Het Nieuwe Nutsbedrijf
Transparantie
Participatie
Levensloop

Tarieven
Prijsvorming
Prijsontwikkeling
Maatschappelijke functies

Vermogen
Fondsvorming en risicokapitaal
Maatschappelijk kapitaal
Welvaart in de Nieuwe Nutszone

Archief
 

(i) Met name in de sfeer van de energiebelasting.

 

Nieuwe Nuts
Informatie op deze website wordt niet geactualiseerd. Ze is met de nodige zorgvuldigheid tot stand gekomen. Ze is echter geen alternatief voor gedetailleerd advies in specifieke omstandigheden. Alle teksten zijn geschreven op persoonlijke titel van de auteur(s) en reflecteren niet noodzakelijk de zienswijze van de site-eigenaar of van welke andere natuurlijke of rechtspersoon dan ook. Eventuele onjuistheden zijn niet uit te sluiten. Vragen en reacties zijn welkom op info@nieuwenuts.nl. NieuweNuts.nl is mede mogelijk gemaakt door Elannet BV en InnovatieNetwerk.
Nieuwe Nuts