Nieuwe Nuts

Gouden LeeuwWarmtewet en de VvE

Nieuwe Nutsessay van 6 oktober 2009

De Warmtewet zorgt voor veel verwarrring en ongewenste neveneffecten. Ook voor Verenigingen van Eigenaren.

VvE Gouden Leeuw

Elders op deze site (i) wordt VvE Gouden Leeuw tot voorbeeld genomen. Deze heeft een eigen warmtevoorziening en -net voor 400 woningen (ii).

We maken even gebruik van het wetsontwerp voor de Warmtewet zoals dit bij de Eerste Kamer heeft voorgelegen. We lezen:

Artikel 2 lid 1. Het is verboden zonder vergunning warmte te leveren aan verbruikers.

Precieze details weten we niet, maar we nemen even aan dat VvE GL warmte levert aan haar leden. Zonder vergunning is dat binnenkort dus verboden (vergunning krijgt ze van rechtswege, dat is hier niet het punt).

Valt VvE GL onder vrijstellingsbepalingen?

Artikel 2 lid 2. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, geldt niet ten aanzien van het leveren van warmte, voor zover dit leveren geschiedt door een persoon die:
a. hetzij warmte levert aan ten hoogste 10 personen tegelijk;
b. hetzij per jaar niet meer warmte levert dan 10 000 gigajoules;
c. hetzij eigenaar is van de gebouwen, ten behoeve waarvan de warmte
wordt geleverd.

10 personen of 10 000 GJ

VvE GL levert aan meer dan 10 personen tegelijk. Hoogst waarschijnlijk levert ze ook meer dan 10 000 GJ per jaar. Een nieuwbouwwoning verbruikt circa 30 GJ. Met 333 van die woningen zou je nog onder de bagatelbepaling kunnen vallen. Maar met 400 oudere appartementen is de kans groot dat er meer dan 10 000 GJ geleverd wordt. Resteert nog de vraag of VvE GL eigenaar is van de gebouwen ten behoeve waarvan de warmte wordt gelegeverd.

Eigenaar van de gebouwen

Ook hier is niet naar details van VvE GL gekeken. In het algemeen geldt echter dat de eigendom van het vastgoed toebehoort aan de gemeenschap van appartementseigenaren (Boek 5 BW). En dat de VvE niet meer behelst dan een overlegstructuur met een afgescheiden vermogen (Boek 2 BW). Het kan evenwel ook voorkomen dat de VvE wel direct eigenaar is van (delen van) het in de splitsing betrokken vastgoed.

In het normale geval nemen we aan dat de VvE niet de eigenaar is van de gebouwen. Ze behoeft dus vergunning om warmte te leveren. Daarmee valt ze onder het toezicht van de NMa.

Monopolist - Consument

De Warmtewet gaat uit van een bepaald beeld van de werkelijkheid. Namelijk dat warmte altijd wordt geleverd door een commerciele monopolist. En dat kleinverbruikers (consumenten) bescherming behoeven tegen ongebreidelde monopoliemacht.

Maar hoe zit dat bij VvE GL?

Stel dat de VvE warmte levert aan haar leden, de appartementseigenaren of hun huurders. En stel dat de VvE in hoofdzaak bestaat uit eigenaren die hun appartement ook daadwerkelijk bewonen. Dus warmteverbruikers zijn tevens leden van de VvE. In dat geval zijn zij zelf - via de Algemene ledenvergadering - de baas van hun warmteleverancier. Ze hebben inzicht in de kosten en de baten van de warmtelevering en stellen zelf de tarieven vast. Wat is de relevantie dan van marktregulering en toezicht door de NMa?

Warmtewet helpt monopolisten in het zadel

De VvE moet nu gaan voldoen aan richtlijnen en regels die zijn bedacht om monopoliemacht te beteugelen. Een effect kan zijn dat de VvE zegt: bekijk het maar, geen zin in al dat gedoe. Wat is dan makkelijker om de warmtelevering verder over te laten aan Nuon, die toch al zorgt voor warmtelevering vanuit haar elektriciteitscentrale.

In dat geval is het effect van de Warmtewet dat een gezonde vrijemarktsituatie wordt verruild voor een monopoliesituatie. Gewoon omdat dit onder vigeur van de Warmtewet makkelijker is.

Zo wordt het weinig adequate en onwenselijke wereldbeeld van de Warmtewet vanzelf bewaardheid.

En de infrastructuur?

De gemeenschappelijke leidingen in het flatcomplex behoren nu waarschijnlijk toe aan de gemeenschap van appartementseigenaren. Maar Nuon zal wellicht aanpassingen willen verrichten (capaciteit vergoten?) en eigen meters / afleversets in de appartementen plaatsen. Uiteraard kost dat wat. In het beste geval zal Nuon misschien aanbieden de bestaande binnenhuisinfra om niet over te nemen en aan te passen.

Een andere mogelijkheid is dat Nuon wacht tot de ketels van het flatcomplex moeten worden vervangen. Op dat moment geldt de afweging tussen nieuwe ketels of een net iets voordeliger aanbod van Nuon om - tegen betaling - het warmtenetwerk over te nemen en aan te passen. En zo is er dan een stukje waarde opgeslokt door de monopolist. En moet je er nog voor betalen ook.

Reageren? mail: info@nieuwenuts.nl


Position paper van Aedes

Aedes schrijft in haar position paper van 24 juni 2009

Vaak blijkt dat er echter duidelijk relaties zijn met regelgeving op andere vlakken, waarvan de consequenties niet worden beschouwd. (...) Dat speelt ook hier, bijvoorbeeld op het gebied van de huurwetgeving, die reeds uitgebreide regelgeving bevat over de afrekening van collectieve
verwarmingssystemen.

(...)

(...) lokale collectieve installaties kennen al regelingen met betrekking tot toedeling van kosten, maximaIe servicekosten, individuele verrekening etc. Deze installaties geven in de praktijk al jaren geen enkele aanleiding tot discussie.

(...)

Corporaties zijn soms grootafnemers van een warmtenet, tot boven de grens van 1000 kW. Door de grens van 1000 kW betekent dat dat zij niet onder de bescherming van de Warmtewet vallen. Oat betekent dat er een gat kan komen tussen de prijs die voor de bescherming van de eindafnemers gewenst is (tariefstelling naar de huurders) en de prijs die door de corporatie (niet) bedongen kan worden, omdat er geen vrije marktwerking is. Het kiezen voor een alternatief is niet mogelijk in de meeste gevallen, zodat er een exploitatieprobleem is voor de corporatie.


 

 

Nieuwe Nutshuis

Download het rapport

NIEUWE NUTS - Duurzame bronnen - Lokale business

 
Actueel
Schönau
Uitspraak HVC
HRe / micro-WKK
De Samenwerking
Dossier Warmtewet
Vragen Warmtewet
Derde elektriciteitsrichtlijn
Elektriciteitsnet Bronsbergen
Smart Grid City / Xcel Energy
Staatssteun en de gemeente
Decentraal duurzaam met LEN
Buurt- en natuurwarmte in Ihlowerfehn
Woonstichting De Wieren in energie
Duurzaamheid als sturend principe
Openbare dienstverlening in de EU
Duurzaam energiebedrijf en de gemeente

Archief
 
Dossier Warmtewet
Tekst Warmtewet (pdf)
Warmtewet en de VvE
Consultatie Redelijke Prijs
Consultatie Warmtebesluit
Publiek, privaat en gemeenschappelijk
Bijdrage in de aansluitkosten (BAK)
Economische delicten
WKO en bronnet
Responsetijden
BAK en WACC
Maximumprijs

Achtergronden van Nieuwe Nuts
Transparantie in het Nieuwe Nutsbedrijf
Achtergronden hoge BAK / lage BAK
Risico's bij uitval of faillissement

Het Nieuwe Nutsbedrijf
Transparantie
Participatie
Levensloop

Voetnoten

(i) De Gouden Leeuw

(ii) Het complex bestaat uit 400 woningen, verspreid over tien torens, in eigendom bij ruim 390 verschillende eigenaren. De grond is in erfpacht. Alle woningen hebben een grootte van 110 m2 of 55 m2.

Nieuwe Nuts
Informatie op deze website wordt niet geactualiseerd. Ze is met de nodige zorgvuldigheid tot stand gekomen. Ze is echter geen alternatief voor gedetailleerd advies in specifieke omstandigheden. Alle teksten zijn geschreven op persoonlijke titel van de auteur(s) en reflecteren niet noodzakelijk de zienswijze van de site-eigenaar of van welke andere natuurlijke of rechtspersoon dan ook. Eventuele onjuistheden zijn niet uit te sluiten. Vragen en reacties zijn welkom op info@nieuwenuts.nl. NieuweNuts.nl is mede mogelijk gemaakt door Elannet BV en InnovatieNetwerk.
Nieuwe Nuts