Nieuwe Nuts

Warmtewet en de maximumprijs

Nieuwe Nutsessay d.d. 9 november 2009

De Warmtewet kent een maximumprijs. Deze wordt vastgesteld door de Energiekamer van de NMa. Feitelijk zorgt EZ voor bepaling van de maximumprijs (mondelinge communictie NMa). De maximumprijs is vraagprijsgeorienteerd en gekoppeld aan aardga (art. 4 Ww)s. Wie boven de maximumprijs levert krijgt - met terugwerkende kracht - een probleem.

Art. 4 lid 3. Ww - Na de vaststelling van een maximumprijs, bedoeld in het eerste lid, worden de prijzen voor levering van warmte die hoger zijn dan de maximumprijs van rechtswege gesteld op die maximumprijs.

Kan iedereen zich hierop beroepen?

In ieder geval moet er sprake zijn van levering van warmte. Of daarvan sprake is, is niet altijd duidelijk. Meer daarover op de pagina over bronnet en WKO. Voor het gemak nemen we echter maar even aan dat het wel duidelijk is. En dat de maximumprijs dus altijd geld. Ook voor niet-vergunningplichtige warmteprojecten. En ook indien de verbruikers zelf eigenaar zijn van hun warmtevoorziening. Deze zijn dan niet meer vrij om zelf een tarief af te spreken dat boven het maximumtarief ligt.

Subsidiariteit

Bij Nieuwe Nuts kan het voorkomen dat verbruikers hun warmte duurder willen maken. Bijvoorbeeld om extra ruimte te creeren voor investeringen door hun Nieuwe Nutsbedrijf en tegelijkertijd het warmteverbruik terug te dringen. Volgens de Warmtewet zou dit niet mogen.

Daarmee levert de Warmtewet een inbreuk op fundamentele zaken zoals het recht van vereniging en de mogelijkheid tot zelfvoorziening. Dat is structureel onjuist. De Warmtewet zou moeten uitgaan van subsidiariteit. Voorop staat dat mensen zich kunnen verenigen en zelf in hun behoeften kunnen voorzien. Indien ze dit niet kunnen of willen, en een commerciele monopolist van die situatie misbruik maakt, treedt pas de situatie in werking waar de Warmtewet voor is bedoeld. De regelsn zouden ook alleen dan van toepassing moeten zijn. Concreet komt dit erop neer: een maximumprijs geldt van rechtswege voor een commerciele monopolist. Niet voor duurzame, zelfvoorzienende en maatschappelijk verantwoorde warmteprojecten.

 

 

 

 

 

 

 
Standpunten
Wat is Nieuwe Nuts?
Duurzame trendbreuk
Introductie Nieuwe Nuts
Zelflevering elektriciteit
Introductie Warmtewet
Consultatie Warmtebesluit
NMa consultatie redelijke prijs
Heroverweging Elektriciteitswet
Aanbevelingen Nieuwe Nuts 2008
 
Nieuwe Nuts
Informatie op deze website wordt niet geactualiseerd. Ze is met de nodige zorgvuldigheid tot stand gekomen. Ze is echter geen alternatief voor gedetailleerd advies in specifieke omstandigheden. Alle teksten zijn geschreven op persoonlijke titel van de auteur(s) en reflecteren niet noodzakelijk de zienswijze van de site-eigenaar of van welke andere natuurlijke of rechtspersoon dan ook. Eventuele onjuistheden zijn niet uit te sluiten. Vragen en reacties zijn welkom op info@nieuwenuts.nl. NieuweNuts.nl is mede mogelijk gemaakt door Elannet BV en InnovatieNetwerk.
Nieuwe Nuts