Nieuwe Nuts

Vragen rond de Warmtewet

Laatst geactualiseerd op 30 augustus 2009

Vragen geformuleerd ten behoeve van de informatieve sessie over de Warmtewet, georganiseerd door de NMa, te houden op 11 september 2009 te Den Haag (verzet naar 2 oktober 2009).

 1. Bent u bekend met de ontwikkeling van ‘nieuwe nutsbedrijven’, zoals Thermo Bello te Culemborg en TexelEnergie op Texel, waarin de verbruikers tevens eigenaar zijn of kunnen zijn van hun nutsbedrijf?
 1. Is het u bekend dat binnen deze bedrijven de tegenstellingen ‘consument – monopolist’,  ‘consument – producent’ en ‘consument – leverancier’ zijn geïnternaliseerd in de  bedrijfsstructuur c.q. dat de verbruikers uit hoofde van hun eigendom bepalende invloed kunnen uitoefenen op de bedrijfsvoering, tarifering en (wijze van) verslaglegging van hun nutsbedrijf?
 1. Is het u bekend dat Thermo Bello verbruikers kent die tevens beschikken over een gasaansluiting en bijgevolg de mogelijkheid hebben om te switchen tussen warmte en aardgas? 
 1. Wordt bij formulering van beleid en regelgeving rekening gehouden met de onder 1, 2 en 3 genoemde ontwikkelingen in de praktijk?
 1. Vormen de Nieuwe Nutsbedrijven een aparte categorie bij te formuleren beleid en regelgeving? 
 1. Nieuwe Nutsbedrijven investeren via hun participatieve structuur in congruentie van het bedrijfsbelang en het belang van verbruikers. Ingevolge de Warmtewet dreigen ze ook te moeten gaan voldoen aan regels en verantwoordingseisen die zijn ontworpen ter beteugeling van commerciële monopoliemacht. De vrees bestaat dat dit (onnodig) kostprijsopdrijvend zal gaan werken en mogelijk zelfs onbedoelde concurrentienadelen voor Nieuwe Nutsbedrijven oplevert c.q. de markt verstoort en de mededinging beperkt. Bent u van plan in dit verband onderscheid te maken tussen reguliere commerciële warmtebedrijven en de Nieuwe Nutsbedrijven die actief zijn in warmteproductie en/of -levering? Kunt u garanderen dat uitvoering van de Warmtewet geen concurrentienadelen oplevert voor Nieuwe Nutsbedrijven?
 1. Hoe ziet u uw toezichthoudende en handhavende taken ten aanzien van de Nieuwe Nutsbedrijven waarbinnen de tariefstelling transparant en kostprijsgeoriënteerd plaatsvindt, en waarin verbruikers bepalende invloed hebben op de tariefstelling. Gaat u in dat geval uit van subsidiariteit van gestelde regels, bevoegdheden en/of gestelde tariefplafonds? 
 1. Wij achten het denkbaar dat verbruikers verenigd in een Nieuwe Nutsbedrijf bewust en vrijwillig gestelde tariefplafonds wensen te overschrijden, bijvoorbeeld vanwege een maatschappelijk, bedrijfs- of milieubelang. Wat zal uw opstelling zijn in geval van een dergelijke bewuste en vrijwillige overschrijding van gestelde tariefplafonds? Acht u het mogelijk om hier bijvoorbeeld uit milieubelang uitzonderingen te maken? 
 1. Worden de Nieuwe Nutsbedrijven actief betrokken bij inspraak- en consultatieprocessen? Zo ja, hoe? Zo nee, wat moeten zij doen om wel actief betrokken te worden?
 1. Aan welke eisen zal een eventueel te vormen representatieve organisatie minimaal moeten voldoen om door u te worden erkend c.q. tot inspraak en consultatie te worden toegelaten? Worden hiervoor van overheidswege vergoedingen versterkt en/of faciliteiten geboden?
 1. Wat gaat u doen om te voorkomen dat feitelijke kostenniveaus in samenhang met de aardgasprijsgeoriënteerde tariefplafonds nadelige invloed kunnen hebben op de stabiliteit van warmtebedrijven? In het bijzonder valt daarbij te denken aan warmtebedrijven die in hun kostprijs in overwegende mate afhankelijk zijn van andere factoren zoals financieringslasten en andere energiebronnen dan aardgas.  
 1. Verwacht u dat de vast te stellen maximumprijs voor de huidige en voorbije perioden lager zal zijn dan de tot dusver gehanteerde nmda-tarieven zoals gepubliceerd door EnergieNed?
 1. In welke orde van grootte zal de ‘redelijke vergoeding voor vergunning’ (art. 20.) komen te liggen? 
 1. Welke regels worden er gesteld m.b.t. de aansluitbijdrage (art. 6 lid 2 Ww)?
 1. Wordt bij deze regels (sub 14.) rekening gehouden met de mogelijkheid dat de warmte-infrastructuur dan wel het warmtebedrijf eigendom is of wordt van de eigenaren van het gebate vastgoed? In dat geval zouden de integrale kosten van de collectieve warmtevoorziening op het vastgoed kunnen worden doorbelast. Zouden de regels te stellen o.g.v. art 6 lid 2 Ww hierbij mogelijk belemmerend of zelfs verhinderend kunnen gaan werken?

 

 

Nieuwe Nutshuis

Download het rapport

NIEUWE NUTS - Duurzame bronnen - Lokale business

 
Actueel
Schönau
Uitspraak HVC
HRe / micro-WKK
De Samenwerking
Dossier Warmtewet
Vragen Warmtewet
Derde elektriciteitsrichtlijn
Elektriciteitsnet Bronsbergen
Smart Grid City / Xcel Energy
Staatssteun en de gemeente
Decentraal duurzaam met LEN
Buurt- en natuurwarmte in Ihlowerfehn
Woonstichting De Wieren in energie
Duurzaamheid als sturend principe
Openbare dienstverlening in de EU
Duurzaam energiebedrijf en de gemeente

Archief
 
Nieuwe Nuts
Informatie op deze website wordt niet geactualiseerd. Ze is met de nodige zorgvuldigheid tot stand gekomen. Ze is echter geen alternatief voor gedetailleerd advies in specifieke omstandigheden. Alle teksten zijn geschreven op persoonlijke titel van de auteur(s) en reflecteren niet noodzakelijk de zienswijze van de site-eigenaar of van welke andere natuurlijke of rechtspersoon dan ook. Eventuele onjuistheden zijn niet uit te sluiten. Vragen en reacties zijn welkom op info@nieuwenuts.nl. NieuweNuts.nl is mede mogelijk gemaakt door Elannet BV en InnovatieNetwerk.
Nieuwe Nuts