Nieuwe Nuts

Structuurvisie

Knipsels structuurvisie. Bron: http://www.berghauserpont.nl/

Denkbaar thema voor de structuurvisie: locaties voor windenergie

De structuurvisie bevat een overkoepelende visie waarin de gemeenteraad het ambitieniveau beschrijft en scenario's uitzet die de maat vormen voor de uitwerking van de diverse beleidsvelden. De structuurvisie beschrijft zo concreet mogelijk de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen en de daarbij behorende veranderings- en vernieuwingsprocessen.

Een structuurvisie moet aangeven hoe de gemeenteraad voornemens is het geformuleerde beleid te realiseren (realisatieparagraaf). Dit betekent dat niet kan worden volstaan met beleidsvoornemens, maar dat waar mogelijk concreet moet worden aangegeven hoe het beleid wordt uitgevoerd.

Een globale kostenraming is noodzakelijk om het realiteitsgehalte van het beleid te kunnen bepalen. Dat laat onverlet dat ook ambities kunnen worden geformuleerd die wellicht nu niet haalbaar zijn, maar die wel passen in de streefbeelden van de gemeente.

Zonder een structuurvisie is geen kostenverhaal van bovenplanse kosten mogelijk.

(...) uit de uitvoeringsagenda moet blijken welke infrastructurele en andere openbare voorzieningen zullen worden gerealiseerd en welke bovenplanse elementen daar inzitten.

Bovenplanse verevening

Bij bovenplanse verevening gaat het om gebieden met tekorten en gebieden met overschotten. In de structuurvisie moet een onderbouwing worden gegeven en moet concreet worden aangegeven hoe het fonds 'bovenplanse verevening' zal worden besteed en welke exploitatiegebieden tegen elkaar kunnen worden uitgewisseld (saldering tussen 'tekort- en overschotgebieden').

Er moeten criteria worden geformuleerd op basis waarvan kan worden vastgesteld of voorzieningen op de lijst 'bovenwijks' of 'bovenplans' komen. De raad moet een Nota Bovenwijks en Bovenplans vaststellen waarin ook de onderliggende methodiek wordt onderbouwd.

 

 

Nieuwe Nutshuis

Download het rapport

NIEUWE NUTS - Duurzame bronnen - Lokale business

 
Actueel
Schönau
Uitspraak HVC
HRe / micro-WKK
De Samenwerking
Dossier Warmtewet
Vragen Warmtewet
Derde elektriciteitsrichtlijn
Elektriciteitsnet Bronsbergen
Smart Grid City / Xcel Energy
Staatssteun en de gemeente
Decentraal duurzaam met LEN
Buurt- en natuurwarmte in Ihlowerfehn
Woonstichting De Wieren in energie
Duurzaamheid als sturend principe
Openbare dienstverlening in de EU
Duurzaam energiebedrijf en de gemeente

Archief
 
Nieuwe Nuts
Informatie op deze website wordt niet geactualiseerd. Ze is met de nodige zorgvuldigheid tot stand gekomen. Ze is echter geen alternatief voor gedetailleerd advies in specifieke omstandigheden. Alle teksten zijn geschreven op persoonlijke titel van de auteur(s) en reflecteren niet noodzakelijk de zienswijze van de site-eigenaar of van welke andere natuurlijke of rechtspersoon dan ook. Eventuele onjuistheden zijn niet uit te sluiten. Vragen en reacties zijn welkom op info@nieuwenuts.nl. NieuweNuts.nl is mede mogelijk gemaakt door Elannet BV en InnovatieNetwerk.
Nieuwe Nuts