Nieuwe Nuts

Bijlage 1. Toelichting op het Nieuwe Nuts innovatieconcept

Nieuwe Nuts

Nieuwe Nuts is een innovatieconcept van InnovatieNetwerk, geboren uit de praktijk rondom de totstandkoming en structurering van duurzame nutsvoorzieningen in Nederland. Het is het resultaat van opgedane praktijkervaringen met implementatie van het concept Zonneterp, waarin 200 woningen tezamen met 2 ha glastuinbouwkas een duurzaam gesloten systeem vormen voor energie, meststoffen (m.n. stikstof, fosfaat en kooldioxide) en water.

Nieuwe Nuts inventariseert kansen voor verduurzaming van nutsvoorzieningen en doet aanbevelingen om belemmeringen weg te nemen en duurzame ontwikkelingen te faciliteren. Dit gebeurt op het snijvlak van techniek, omgevingsrecht, energierecht en de mededingingsregels.
Nieuwe Nuts concludeert tot introductie van Nieuwe Nutszones, waarbinnen:

  • de nutsvoorzieningen als integraal en gebalanceerd systeem worden ontworpen en beheerd;
  • eigendom van de nutsvoorzieningen wordt verbonden aan het gebate vastgoed;

Verder wordt:

  • een waarborgfonds opgezet ter financiering en behoud van vitale infrastructuur;
  • een competentiecentrum opgezet voor bundeling en ontsluiting van de ervaringen; en wordt
  • het RO-instrumentarium ingezet voor sturing op de realisatie van Nieuwe Nutsvoorzieningen.  

Nieuwe Nutszones zijn lokaal geografisch georiënteerd. Ze maken maximaal gebruik van lokale duurzame hulpbronnen. Ze zoeken de balans tussen stedelijke functies en het (re-)genererend vermogen van de natuur. Ze bieden een plannings- en organisatie-eenheid op meso-niveau; het optimale schaalniveau voor duurzame nutsvoorzieningen en welvaartsaccumulatie.   

Relevante internetadressen:

 

 

 
Standpunten
Wat is Nieuwe Nuts?
Duurzame trendbreuk
Introductie Nieuwe Nuts
Zelflevering elektriciteit
Introductie Warmtewet
Consultatie Warmtebesluit
NMa consultatie redelijke prijs
Heroverweging Elektriciteitswet
Aanbevelingen Nieuwe Nuts 2008
 
Nieuwe Nuts
Informatie op deze website wordt niet geactualiseerd. Ze is met de nodige zorgvuldigheid tot stand gekomen. Ze is echter geen alternatief voor gedetailleerd advies in specifieke omstandigheden. Alle teksten zijn geschreven op persoonlijke titel van de auteur(s) en reflecteren niet noodzakelijk de zienswijze van de site-eigenaar of van welke andere natuurlijke of rechtspersoon dan ook. Eventuele onjuistheden zijn niet uit te sluiten. Vragen en reacties zijn welkom op info@nieuwenuts.nl. NieuweNuts.nl is mede mogelijk gemaakt door Elannet BV en InnovatieNetwerk.
Nieuwe Nuts